Odkúpenie firiem

Vlastníte spoločnosť, ktorú už nepotrebujete a chceli by ste ju predať? Potom nás neváhajte kontaktovať, pripravíme vám ponuku na odkúpenie spoločnosti na mieru. Ponúkame odkúpenie spoločnosti za najlepšiu cenu. Cenové podmienky alebo prevzatie spoločnosti za poplatok sú individuálne. Pre každého z vás pripravíme analýzu, na základe ktorej vám predložíme individuálnu ponuku.

Máme záujem o spoločnosti, ktoré:

 • spoločnosť bola založená, ale podnikateľský plán sa nerealizoval, alebo spoločnosť predtým podnikala, ale vy ju už nechcete prevádzkovať a riadiť.
 • majú jasnú a bezproblémovú históriu a účtovníctvo spoločnosti je k dispozícii.
 • spoločnosti sú bez záväzkov.

V prípade odkúpenia budeme požadovať tieto dokumenty:

 • potvrdenie o bezdlžnosti od daňového úradu, zdravotnej poisťovne, správy sociálneho zabezpečenia a colného úradu.
 • vyhlásenie o bezdlžnosti od súčasného vlastníka a konateľa (podľa zákona ručí svojím majetkom za prípadný nesúlad medzi súčasným stavom spoločnosti a stavom uvedeným vo vyhlásení).
 • kompletné účtovníctvo spoločnosti.

Kontaktný formulár

Priebeh našej spolupráce

Kontrola

Odborne posúdime, či je vaša pohľadávka oprávnená na vymáhanie, a v spolupráci s vami pripravíme dokumentáciu potrebnú na ďalšie kroky v procese vymáhania.

K žiadosti je potrebné uviesť všetky kontakty na dlžníka vrátane jeho aktuálneho pobytu - nie sme detektívna agentúra ani exekútor, k týmto informáciám nemáme zo zákona prístup.

Zastúpenie

Ak sa zistí, že vaša pohľadávka je oprávnená na ďalšie vymáhanie, ďalším krokom je zabezpečenie zastupovania pri vymáhaní vašej pohľadávky, a to pri rokovaniach s našou spoločnosťou aj s externou advokátskou kanceláriou, ktorá zabezpečuje právne vymáhanie vašej pohľadávky.

Zastupovanie sa uskutočňuje na základe zmluvy o postúpení pohľadávky a plnej moci, ktorú ste udelili. Konkrétne podmienky zastupovania sú upravené v mandátnej zmluve.

Ak je v rámci potrebného overenia dlžníka potrebné použiť spoplatnené vyhľadávacie nástroje, ako je Centrálny register exekúcií, Katastrálny úrad, iné nebankové registre atď., môže byť táto služba spoplatnená.

Výzva

Ak vymáhanie nebude úspešné ani po 14 dňoch, navrhneme zaslať predžalobnú výzvu.

Predžalobnú výzvu zasiela naša externá advokátska kancelária a podľa našich dlhoročných skúseností mnohí dlžníci zaplatia dlh len preto, že sa na ňom podieľal advokát. V predžalobnej výzve je dlžník tiež upozornený, že dlhy sa "predražia" o náklady súdneho konania a prípadne aj o náklady exekúcie.

Za zaslanie predžalobnej výzvy sa účtuje poplatok 100 EUR.

Žaloba

Ak dlžník dobrovoľne nesplní dlh na základe predžalobnej výzvy, podá sa proti nemu žaloba alebo návrh na vydanie elektronického platobného rozkazu. Podaním žaloby sa začína súdna fáza vymáhania vašej pohľadávky.

V žalobe musí žalobca uviesť dôvod žaloby a podložiť ho dokumentaciou. Spracovanie žaloby, ako aj ďalšie zastupovanie v súdnom konaní, samozrejme zabezpečuje naša externá advokátska kancelária.

Na začatie súdneho konania je potrebné zaplatiť štátu poplatok vo výške 6 % z výšky pohľadávky a 5 % z výšky pohľadávky za zastupovanie advokátskou kanceláriou. Výška odmeny pre advokátsku kanceláriu sa odvíja od výšky vášho nároku.

Exekúcia

Ak dlžník dobrovoľne nesplní dlh na základe vydaného platobného rozkazu alebo rozsudku, ktorým sa dlh ukladá, môže sa na základe týchto rozhodnutí začať exekučné konanie. Vyberieme vhodného súdneho exekútora a začneme exekučné konanie. Zo svojho zákazníckeho účtu budete mať prehľad o tom, čo sa deje pri vykonávaní. V rámci exekúcie exekútor zabaví majetok dlžníka, a to hnuteľný aj nehnuteľný, bankové účty a postihne mzdu alebo iný príjem.

 • Kontrola
 • Zastúpenie
 • Výzva
 • Žaloba
 • Exekúcia