Odkúpenie a predaj pohľadávok

Odkupovanie pohľadávok je v súčasnosti obľúbenou službou u všetkých veriteľov. Ak sa už nechcete zaoberať dlhmi a nevadí vám, že prídete o časť peňazí, táto služba je pre vás.

Špecializujeme sa na nákup pohľadávok od fyzických aj právnických osôb. Vďaka našej vysokej úspešnosti vám môžeme ponúknuť výhodnú kúpnu cenu zodpovedajúcu aktuálnemu stavu pohľadávky a so samotným vymáhaním nebudete mať nič spoločné.

Odkúpenie pohľadávok predchádza proces, ktorý zahŕňa:

  • história pohľadávky
  • preskúmanie súvisiacich dokumentov
  • návrh ceny, za ktorú bude pohľadávka odkúpená

Spolupracujeme aj so súkromnými exekútormi v celej Slovenskej republike, takže sme schopní vykonať exekúciu v skrátenom čase.

Kontaktný formulár

Priebeh našej spolupráce

Kontrola

Odborne posúdime, či je vaša pohľadávka oprávnená na vymáhanie, a v spolupráci s vami pripravíme dokumentáciu potrebnú na ďalšie kroky v procese vymáhania.

K žiadosti je potrebné uviesť všetky kontakty na dlžníka vrátane jeho aktuálneho pobytu - nie sme detektívna agentúra ani exekútor, k týmto informáciám nemáme zo zákona prístup.

Zastúpenie

Ak sa zistí, že vaša pohľadávka je oprávnená na ďalšie vymáhanie, ďalším krokom je zabezpečenie zastupovania pri vymáhaní vašej pohľadávky, a to pri rokovaniach s našou spoločnosťou aj s externou advokátskou kanceláriou, ktorá zabezpečuje právne vymáhanie vašej pohľadávky.

Zastupovanie sa uskutočňuje na základe zmluvy o postúpení pohľadávky a plnej moci, ktorú ste udelili. Konkrétne podmienky zastupovania sú upravené v mandátnej zmluve.

Ak je v rámci potrebného overenia dlžníka potrebné použiť spoplatnené vyhľadávacie nástroje, ako je Centrálny register exekúcií, Katastrálny úrad, iné nebankové registre atď., môže byť táto služba spoplatnená.

Výzva

Ak vymáhanie nebude úspešné ani po 14 dňoch, navrhneme zaslať predžalobnú výzvu.

Predžalobnú výzvu zasiela naša externá advokátska kancelária a podľa našich dlhoročných skúseností mnohí dlžníci zaplatia dlh len preto, že sa na ňom podieľal advokát. V predžalobnej výzve je dlžník tiež upozornený, že dlhy sa "predražia" o náklady súdneho konania a prípadne aj o náklady exekúcie.

Za zaslanie predžalobnej výzvy sa účtuje poplatok 100 EUR.

Žaloba

Ak dlžník dobrovoľne nesplní dlh na základe predžalobnej výzvy, podá sa proti nemu žaloba alebo návrh na vydanie elektronického platobného rozkazu. Podaním žaloby sa začína súdna fáza vymáhania vašej pohľadávky.

V žalobe musí žalobca uviesť dôvod žaloby a podložiť ho dokumentaciou. Spracovanie žaloby, ako aj ďalšie zastupovanie v súdnom konaní, samozrejme zabezpečuje naša externá advokátska kancelária.

Na začatie súdneho konania je potrebné zaplatiť štátu poplatok vo výške 6 % z výšky pohľadávky a 5 % z výšky pohľadávky za zastupovanie advokátskou kanceláriou. Výška odmeny pre advokátsku kanceláriu sa odvíja od výšky vášho nároku.

Exekúcia

Ak dlžník dobrovoľne nesplní dlh na základe vydaného platobného rozkazu alebo rozsudku, ktorým sa dlh ukladá, môže sa na základe týchto rozhodnutí začať exekučné konanie. Vyberieme vhodného súdneho exekútora a začneme exekučné konanie. Zo svojho zákazníckeho účtu budete mať prehľad o tom, čo sa deje pri vykonávaní. V rámci exekúcie exekútor zabaví majetok dlžníka, a to hnuteľný aj nehnuteľný, bankové účty a postihne mzdu alebo iný príjem.

  • Kontrola
  • Zastúpenie
  • Výzva
  • Žaloba
  • Exekúcia